Aktualności

11 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


25  marca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 11 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia wsparcia finansowego na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b)     udzielenia wsparcia finansowego na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c)      unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomocy społecznej,

d)     unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

e)           udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu z Narodową Agencją Programu „Erasmus+”,

f)      udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

g)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2015/2016 profilów kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

h)      przyjęcia treści ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

i)       przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok,

j)        zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

k)     przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozarzach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatów w 2014 roku.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dla firmy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2072B – ul. Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnym wraz z utwardzonymi poboczami, nawierzchnią bitumiczną i odwodnieniem przez pracownika ZDP.

Zarząd powiatu rozpatrzył interpelację radnego Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Marka Skarżyńskiego dotyczącą decyzji Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży w sprawie obniżenia z dniem 01.04.2015 roku standardu składu osobowego podstawowych zespołów wyjazdowych z dotychczasowych trzech osób do dwóch.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych

- Muzeum Rolnictwa im ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie XVIII Konkursu na wykonanie Palmy Wielkanocnej ,

- Muzeum Rolnictwa im ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie imprezy pod nazwą XV Podlaskie Święto Chleba,

- Muzeum Rolnictwa im ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie XXXV Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego,

- Gimnazjum w Ciechanowcu na dofinansowanie V edycji Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej .