Aktualności

15 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomaoziweckiego


13 maja br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 15 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej,

b)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

d)     upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do wydawania decyzji w imieniu zarządcy dróg,

e)      wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto poniżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

f)      zaopiniowania  projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Sokoły na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” (aktualizacja),

g)     wyrażenia zgody na zawarcie ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty na własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

Zarząd powiatu orzekł o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy 1 Maja,

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej,

b)   wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

c)    wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

d)   wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

e)    wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości powyżej 3 500 zł,

f)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

g)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,

h)   udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

i)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

j)     wyłączenia szkół wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

k)   likwidacji szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

l)     założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,

m) włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu wyposażenia Motocyklu.

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej zgłoszony na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 roku.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON na aktywizację zawodowa osób niepełnosprawnych za rok 2014.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją dotycząca wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o działalności spółek wodnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa powiatu wysokomazowieckiego za 2014 rok.