Aktualności

21 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


22 lipca br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 21 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2016,

b)   zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

c)    zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 108061B we wsi Łuniewo Małe lok. rob. 0+000 – 0+559,00,

d)   zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 108061B we wsi Łuniewo Małe lok. rob. 0+000 – 0+559,00,

e)    ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz uprawnionymi podmiotami projektu zmiany do Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.