Aktualności

22 i 23 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


12 sierpnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 22 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia  opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej,

b)      wyrażenia opinii dotyczącej zmian nazw przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego,

c)      powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

d)     powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na oddanie
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

e)      ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

f)       ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wysokomazowieckiego,

g)      zaopiniowania rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106220B od km 0+000 do km 5+768,73 (Stare Garbowo) oraz drogi gminnej Nr 106217B Nowe Garbowo- Stare Garbowo od km 0+000 do km 1+364,08,

h)      zaoponowania rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 105520B Kropiewnica Gajki- Pszczółczyn- Kurowo od km 0+000 do km 5+374,46,

i)         przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku,

j)        zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok,

b)      zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

c)      określenia rodzajów świadczeń za pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków
i sposobów ich przyznawania,

d)     wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku 2014.

 

21 sierpnia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 23 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2340/1 i nr 2340/2 położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego będącej w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto poniżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze 2015 roku,

d)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

b)      wyrażenia opinii dotyczącej zakupu aparatury i sprzętu medycznego,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

d)      wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego,

e)      zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok, sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 oraz sprawozdaniem z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014.