Aktualności

25 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


30 września br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 25 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych inwestycji „Przebudowa szybu windowego wraz
z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”,

b)      ogłoszenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016,

c)      zaopiniowania przebudowy mostu przez rzekę Ślinę w miejscowości Bruszewo  w ciągu drogi powiatowej Nr 2046B Ruś Stara – Bruszewo – Stypułki Święchy w km 2+474 wraz
dojazdami,

d)     przyznania nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze specjalnego funduszu nagród,

e)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania
w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych
z realizacją projektu, pt. „KROK W PRZYSZŁOŚĆ – program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych”,

f)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF”,

g)     zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,

h)      przekazania inwestycji pn. „Centrala grzewcza z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu”,

i)       przekazania inwestycji pn. „Centrala grzewcza z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu,

j)       przekazania inwestycji pn. „Centrala grzewcza z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie”,

k)     wskazania przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego w Stowarzyszeniu
„ Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 

Zarząd powiatu zapoznał się i zaakcpetował dokumentację dotyczącą zasad odśnieżania
i zwlaczania śliskości dróg powiatowych w sezonie 2015-2016 przygotowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismoWojewódzkiego Związku Hodowców Koni z siedzibą
w Białymstoku dotyczące współorganizacji wystawy.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo organizatorów programu „ Bezpieczna Podróż”, mającego na celu ograniczenie skutków trwałych następstw wypadków komunikacyjnych w sprawie włączenia się w jego realizację.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z odpowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 66 Zambrów - Bielsk Podlaski - Połowce na odcinku przebiegającym przez miasto Wysokie Mazowieckie oraz odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie kontynuacji przebudowy
i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany.