Aktualności

38 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckeigo


27 stycznia br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 38 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. „Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach programu ERASMUS+,

b)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja KA1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, tytuł projektu: „Doskonalenie znajomości języka angielskiego kadry Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, drogą do podnoszenia jakości kształcenia w placówce”,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na wniosek Pani Burmistrz Czyżewa,

d)     ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego,

e)       ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku,

f)       ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu zaakceptował projekt uchwały zarządu powiatu w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego o zmianie uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki w 2015 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z analią wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2015 roku  w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z analizą przychodów z NFZ za okres styczeń - grudzień 2015 roku przedłożoną przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem przygotowany do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Białymstoku o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia tj. technik chłodnictwa i klimatyzacji.