Aktualności

39 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


8 lutego br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 39 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      ustalenia na rok szkolny 2016/2017 profilów kształcenia ogólnozawodowego i zawodów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

b)     ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      powołania komisji konkursowej,

d)     udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu „30 + w drodze do zatrudnienia (II)”,

e)      udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu „ Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa Redakcji Forum Przedsiębiorczości w sprawie możliwości publikacji artykułu o powiecie wysokomazowieckim w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Forum Przedsiębiorczości.

 

Zarząd powiatu postanowił o przyznaniu stypendium Starosty Wysokomazowieckiego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 dla 28 uczniów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa Stowarzyszenia Piłkarzy Ręcznych w Nowych Piekutach w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla działającego przy Stowarzyszeniu klubu piłkarzy i piłkarek ręcznych – drużyny męskiej seniorów oraz sekcji juniorów i młodziczek.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo z Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie aktualizacji „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego” i w zwiąku z tym możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę, przebudowę lub remont obiektów przyszkolnych, obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, remont obiektów tenisowych a także budowę krytych 25 metrowych pływalni.