Aktualności

48 i 49 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


25 maja 2016 roku br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 48 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim,

b)   zaopiniowania rozbudowy drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka w km 12+965 (km roboczy 0+000) – 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) odcinek dł. 4267,28 m w obrębie Krasowo Wielkie i Markowo Wólka, gm. Nowe Piekuty.

Zarząd powiatu rozpatrzyłwnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

 

8 czerwca 2016 roku br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 49 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych  im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności dotyczących projektu „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

b)  nabycia na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego nieruchomości położonej w obrębie Miodusy – Stok, stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie,

c)  udzielenia upoważnienia dyrektorowi  Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, „Europejskie doświadczenie stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

d) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2015 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa powiatu wysokomazowieckiego za 2015 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych za rok 2015.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON oraz ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.

Zarząd powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2016 - 2018.

Zarząd powiatu rozpatrzyłwnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.