60 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


26 października 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 60 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Ciechanowcu do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”, realizowanym w ramach programu Erasmus+, „Mobilność kadry edukacji szkolnej”,

b)   upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku,

c)    zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

d)   zaopiniowania rozbudowy ulicy Przemysłowej w Szepietowie,

e)    zaopiniowania rozbudowy ulicy Szerokiej w Ciechanowcu,

f)     powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku.

Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku,