61 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


9 listopada 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 61 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pt.: „Doskonalenie znajomości języka angielskiego kadry Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem drogą do podnoszenia jakości kształcenia w placówce”,

b)   wyrażenia zgody na lokalizację gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE wraz z przyłączem gazowym DN 25 PE na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy Pelca,

c)    projektu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2017 rok,

d)   projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017 – 2020,

e)    zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,

b)   zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

c)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek mieszkańca bloku 29/11 w Krzyżewie stanowiącego własność powiatu wysokomazowieckiego dotyczący zwrotu poniesionych kosztów związanych z wymianą drzwi wejściowych do mieszkania.

 

Zarząd powiatu zapoznał się i przekazał do rozpatrzenia dla Komisji Rewizyjnej rady powiatu skargę na działania dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem nadesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych S. Ostrowski i s-ka z siedzibą w Opolu, działającą w imieniu skarżącego - Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących AUDIFON Mróz spółka jawna z siedzibą w Opolu.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z M-GEO z Wysokiego Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2080B od dr. kr. Nr 66 Dąbrówka Kościelna - Szepietowo Wawrzyńce.