64 i 65 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


12 grudnia 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)     powierzenia realizacji projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”,

b)   wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,

c)    udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „ERASMUS+”Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, na realizację projektu pt. „Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły”,

d)   autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,

e)    zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

b)   wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w 2017 roku,

c)    przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025,

d)   uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok,

e)    zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2017,

f)     zatwierzdenia planu stałych komisji rady na 2017 rok,

g)    zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Czyżewie
w sprawie wybudowania chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia
w pobliżu szkoły miejsc parkingowych w związku z pismem wystosowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem do burmistrza miasta i dyrekcji szkoły, w którym zwrócił się o ustawienie na ulicy Władysława Pelca znaków zakazu postoju po obu jej stronach na długości posesji szkolnej, gdyz tamują one ruch.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek członka zarządu Jerzego Pakieły w sprawie ograniczenia tonażu poruszających się samochodów ciężarowych do 15t na odcinku drogi powiatowej Nr 2073B Rosochate Kościelne – Zaręby Warchoły, gdyż dewastują one drogę.

 

21 grudnia 2016 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarząduodbyło się 65 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      zaopiniowania  projektu „Programu ochrony środowiska dla  Gminy Szepietowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

b)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, pt.: „Europejskie staże – kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach programu „ERASMUS+”Akcja 1. Mobilność edukacyjna KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.