Aktualności

68 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


25 stycznia 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)       udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

c)       udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu pn.: „30+ w drodze do zatrudnienia (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,

d)      udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu do projektu zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy – rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa”, w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1; Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe, mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,

e)       udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do projektu: „Rozwój w europejskim stylu – kurs języka angielskiego dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej. Edukacja Szkolna,

f)       udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, do projektu Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów. Kształcenie i szkolenie zawodowe,

g)       udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie do projektu „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i doskonalenie zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna,

h)      wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Klukowo na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Wysokomazowieckiego na cele budowlane,

i)       wyrażenia zgody na umieszczenie herbu powiatu na sztandarze Koła Łowieckiego „ODYNIEC” w Andrzejewie.

j)       udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

k)     udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, w programie Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów. Kształcenie i szkolenie zawodowe, tytuł  projektu: „GASTROMIX”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

 

Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)       zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c)      ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki.

 

Zarządu powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec IV kwartału 2016 r.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok.

 

Zarząd powiatuzaopiniował przyznane przez starostę dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatuzaopiniował przyznane przez starostę dodatki motywacyjne dla dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w związku z wykonywaniem zadań w ramach realizowanych projektów w programie ERASMUS+ oraz Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismoPrezesa Stowarzyszenia Wspierania Demokracji Lokalnej ADSUM z Wysokiego Mazowieckiego w sprawie przydzielenia lokalu, który miałby służyć do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.