Aktualności

70 i 71 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


15 lutego 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 70 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do realizacji projektu partnerskiego pt.: „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach RPO WP 2014-2020,

b)   powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku,

c)    zaopiniowania rozbudowy ul. Łąkowej w Kuleszach Kościelnych w lok. rob. 0+000 – 0+391,00, na wniosek Wójta gminy Kulesze Kościelne,

d)   wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej, na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego,

e)    ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu postanowił o przyznaniu stypendium za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 dla 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego w kwocie 500 zł.

 

Zarząd powiatu wyraził pozytywną opinię w kwestii zwiększenia dodatku motywacyjnego, przyznanego przez starostę dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją i koordynacją projektu „Krok w przyszłość - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z działalnością i funkcjonowaniem Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjnego Zakład Aktywności Zawodowej Krzyżewo.

 

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

 

 

2 marca 2017 roku pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 71 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla siedmiu osób bezrobotnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej, na wniosek Zarządu Powiatu  Białostockiego,

d)     nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 188/3 o pow. 0,0161 ha, położonej w obrębie Jabłoń Kościelna, gmina Nowe Piekuty,

e)      udzielenia wsparcia finansowego na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f)       udzielenia wsparcia finansowego na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

g)       unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

h)      unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w sferze pomocy społecznej,

i)       upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2017 roku,

j)        zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

k)     udzielenia upoważnienia do podpisania Umowy o partnerstwie/Porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „Rozwijamy skrzydła”,

l)        wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu drogi wojewódzkiej nr 659 na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z Analizą sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego za rok 2016.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z rocznym sprawozdaniem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok w zakresie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3.500 złotych oraz z informacją na temat rodzaju i wartości zawartych umów na 2017 rok z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismoPrezesa Koła Wędkarskiego JAZGARZ nr 87 w Ciechanowcu w sprawie objęcia honorowym patronatem zawodów wędkarskich, które odbędą się w lipcu br. nad rzeką Nurzec w Ciechanowcu oraz dofinansowaniem nagród oraz pucharów dla zwycięzców.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismoDyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i wyrejestrowanie samochodu ciężarowego Renault Kangoo o nr. rej. BWM 81 HC, rok produkcji – 2002.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem propozycję cen za wynajem środków transportowych i sprzętowych posiadanych przez jednostkę.