Aktualności

72 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


21 marca 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 72 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

b)     udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1462, położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność powiatu wysokomazowieckiego,

d)     upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem do podejmowania czynności w zakresie programów regionalnych, o których mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

f)       ustalenia na rok szkolny 2017/2018 profilów kształcenia ogólnozawodowego
i zawodów, liczby oddziałów i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,

g)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

b)     darowizny na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy  Szpitalnej 5,

c)      dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo oświatowe,

d)     Powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025,

e)      Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie wysokomazowieckim na lata 2017-2025,

f)       określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok  oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z Oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok w powiecie wysokomazowieckim, przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski :

- Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2017 roku kształcenia w zawodzie Technik przemysłu mody,

- Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie remontu budynku gospodarczego znajdującego się na placu internatu przy ulicy Kościelnej 12 w Ciechanowcu, wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Toyota Corolla z 2007 r., zmiany imienia dla szkoły.

 

Zarząd powiatu przyjął informację o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w sprawie dofinansowania publikacji pt. „Kronika parafialna w Kuleszach” autorstwa ks. Stanisława Jamiołkowskiego.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie w sprawie udostępnienia lokalu mieszkalnego w bloku nr 29 stanowiącym własność Powiatu Wysokomazowieckiego, oddanego w trwały zarząd Zespołowi Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie dla pracownika ZAZ jako mieszkania służbowego i pokrycia ewentualnych kosztów remontu tego lokalu.