Aktualności

78 i 79 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazoiweckiego V kadencji


9 maja 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na  użyczenie aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c)      podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku,

d)     przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     wyrażenia zgody na zakończenie działalności Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Ciechanowcu,

c)      wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,

d)     zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,

e)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,

f)        zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,

g)      zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2017 rok,

h)       zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

i)        zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

j)        udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa powiatu wysokomazowieckiego za 2016 rok.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych za rok 2016.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zadań i gospodarowania środkami PFRON za rok 2016.

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec I kwartału 2017 r.

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

Zarządu powiaturozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

 

19 maja 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 79 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      zaopiniowania przebudowy z rozbudową drogi gminnej Nr 106407B ulicy Mazowieckiej w Sokołach,

b)       zagospodarowania samochodów osobowych,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017 – 2020,

c)      skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu wyraził pozytywną opinię w kwestii zwiększenia dodatku motywacyjnego przyznanego przez starostę dla dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Czyżewie, w związku z realizacją projektu : „ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie”.

Zarząd powiatu zapoznał się z raportem z problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.

Zarząd powiatu zapoznał się z kosztami funkcjonowania szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki w 2016 roku.

Zarząd powiatu zapoznał się z planem robót inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych na 2017 rok z podziałem na inwestycje, które będą realizowane w ramach „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, rezerwy budżetowej oraz ze środków powiatowych i gminnych.

Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie przekazania na powyższy cel kwoty 4.000 zł.

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.