Aktualności

81 i 82 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


7 czerwca 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 81 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  zaopiniowania rozbudowy odcinka drogi gminnej Nr 107826B – ul. Podlaskiej
w Wysokiem Mazowieckiem na wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie,

b)  powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)  wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wysokomazowieckiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji
i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego
w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie
i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki /Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,

b)  zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie wysokomazowieckim w 2015 roku. Uwag w tej kwestii nie wniesiono.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o działalności spółek wodnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kulturalnej i sportowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok, sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok oraz sprawozdaniem z efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok.

 

Zarząd powiatu wyraził pozytywną opinię w kwestii zwiększenia dodatku motywacyjnego przyznanego przez starostę dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu :„Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w ramach programu POWER oraz projektu „KROK W PRZYSZŁOŚĆ – program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych”.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył interpelacje radnych zgłoszone podczas obrad XXIII sesji rady powiatu w dniu 26 maja 2017 r.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Wójta gminy Sokoły w sprawie włączenia się powiatu wysokomazowieckiego w projekt Gospdarka o obiegu zamkniętym.

 

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

 

 

14 czerwca 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 82 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości na wniosek Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie,

b) sporządzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017-2019,

c)  wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego
w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)   dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu powiatu wysokomazowieckiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych,

b)   wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

c)   wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,

d)  nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem,

e)   zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Podlaskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Białymstoku, w sprawie nagrodzenia wystawców bydła mlecznego z terenu powiatu wysokomazowieckiego, podczas XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, organizowanej na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie w dn. 24-25.06.2017 r.