Aktualności

ASF na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego


W miejscowości Rębiszewo- Studzianki, gm. Wysokie Mazowieckie w dniu 1 sierpnia 2016 roku wystąpił przypadek afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego został określony obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, na którym występuje ASF oraz obszar zagrożony o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i bezwzględnego wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO  z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego  i zambrowskiego ( poz. 3218) 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony o promieniu 3 km  wokół ogniska choroby, na którym występuje afrykański pomór świń, gdzie zewnętrzną granicę określa się w sposób następujący: a) od wschodu – miejscowość Sanie – Dąb, wzdłuż rzeki Dąb na wschód, następnie wzdłuż granicy lasu  do zachodniej granicy miejscowości Tybory – Olszewo, następnie wzdłuż drogi łączącej miejscowość Tybory – Olszewo z miejscowością Tybory – Kamianka, następnie granicą lasu do miejscowości Choszczówka, wzdłuż drogi łączącej miejscowość Choszczówka do drogi miejscowość Tybory Kamianka z miejscowością Jabłonka Kościelna, następnie na południe do cieku wodnego łączącego staw Kamianka z rzeką Jabłonka, następnie do ujścia cieku do rzeki Jabłonka, następnie w linii prostej  na południe do skrzyżowania drogi nr 66 z drogą łączącą miejscowość Jabłonka Kościelna  z miejscowością Miodusy – Litwa, b) od południa – drogą nr 66 w kierunku zachodnim do rzeki Jabłonka na wysokości miejscowości Faszcze, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Jabłonka do wschodniej granicy miejscowości Wdziękoń Pierwszy, a następnie do drogi nr 66, c) od zachodu – od drogi nr 66 wzdłuż wschodniej granicy rezerwatu „Grabówka,” a następnie wschodnią granicą lasu do drogi łączącej miejscowość Grabówka z miejscowością Wróble – Arciszewo, d) od północy – w linii prostej na wschód do rzeki Dąb na wysokości miejscowości Czarny Dąb, następnie wzdłuż linii prostej na wschód do miejscowości Sanie Dąb;

2) obszar  zagrożony wystąpieniem  afrykańskiego   pomoru  świń  o promieniu 7 km poza obszar, o  którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu – od miejscowości Czarnowo – Bliki na południowy wschód do miejscowości Stare Wykno i Nowe Wykno, następnie wzdłuż drogi łączącej miejscowość Nowe Wykno z miejscowością Gołasze Puszcza do miejscowości Gołasze Puszcza, następnie drogą przez miejscowość Osipy – Lepertowizna  do drogi nr 66 do granicy miasta Wysokie Mazowieckie, następnie ulicą Przechodnią do skrzyżowania  z ul. Ludową,
b) od południa – ul. Ludową na zachód do miejscowości Święck Wielki do skrzyżowania z drogą łączącą Święck Wielki z miejscowością Święck Nowiny, następnie w linii prostej na zachód do miejscowości Zaręby Skórki, następnie w linii prostej do przecięcia rzeki Brok Mały z drogą nr 63,

c) od zachodu – wzdłuż drogi 63 na północ do miejscowości Grochy Pogorzele, następnie zachodnią granicą lasu do drogi łączącej miejscowość Czartosy z miejscowością Długobórz Drugi, dalej linią prostą w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Stare Wądołki i  Wądołki – Bućki, następnie wzdłuż rzeki Prątnik do trasy S8, dalej drogą S8 w  kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą  nr 63, następnie wzdłuż drogi nr 63 na północ do ronda z ul. Łomżyńską, następnie w linii prostej  do rzeki Jabłonka, rzeką Jabłonka na północ do rzeki Dąb w okolicy stawów, dalej w linii prostej  do miejscowości Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok, następnie w linii prostej  do miejscowości Szeligi Leśnica,

d) od północy – od miejscowości Szeligi – Leśnica w linii prostej przez miejscowość Gosie Duże  do miejscowości Cholewy Kołomyja, następnie w linii prostej przecinającej trasę S8 do miejscowości Rutki – Jatki i dalej w linii prostej do miejscowości Czarnowo – Bliki.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) pasz, d) nawozów naturalnych, e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w  szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i  prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii  i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) pasz, d) nawozów naturalnych, e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie  zasad  higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka  szerzenia  się  choroby,  w  szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i  prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Wysokomazowieckiego i  Staroście Powiatu Zambrowskiego, Zarządowi Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem,  Komendantowi Powiatowemu Policji w Zambrowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Wójtom: Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Kulesze Kościelne, Gminy Czyżew, Gminy Kołaki Kościelne i Gminy Zambrów.

§ 8. Wójtowie Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Kulesze Kościelne, Gminy Czyżew, Gminy Kołaki Kościelne Gminy Zambrów oznakują obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zambrowie.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Czyżew, Kołaki Kościelne i  Zambrów.  

                                                                                                                                                                                                                        Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski