Aktualności

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach- zasady kierownia oraz odpłatności


Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.  
Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, bądź z urzędu. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. 

Wymagane dokumenty:

 1. wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się,
 3. opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się
  o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 4. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo –  emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 5. wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dom pomocy społecznej lub umowa partycypowania w tej opłacie,
 6. zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 7. w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

       

- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej
  w domu pomocy społecznej. 

 
     
 

Sposób rozpatrzenia sprawy

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej  albo w miejscu jej pobytu. Decyzję
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby, natomiast decyzję
o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wydaje Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej
z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

 1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swego dochodu, 
 2. rodzina, w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
 3. gmina kierująca osobę do Domu - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wniesionymi przez osoby
  o których mowa w  pkt 1 i 2.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w 2013 r. wynosi 2 564,01 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod niżej wymienionym adresem. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu.

 

Dom Pomocy Społecznej
Kozarze 63 
18- 230 Ciechanowiec 
tel.
(086) 277- 90- 04

e-mail: Turn on Javascript!

www.dpskozarze.pl