Aktualności

Drugie ognisko ASF na terenie powiatu wysokomazowieckiego


W dniu 10 sierpnia 2016 r. na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach stwierdzono drugie ognisko ASF na terenie gminy Wysokie Mazowieckie, w miejscowości Miodusy Stok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. na obszarze województwa podlaskiego czasowo zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt  na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarze województwa podlaskiego, czasowo zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń.

§ 2. W rozporządzeniu Nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3253):

1)      w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;”;

2)      w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;”.

§ 3. W rozporządzeniu Nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3282):

1)      w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;”;

2)      w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;”.

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się wójtom (burmistrzom) gmin na obszarze, o którym  mowa w § 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa podlaskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                                   Wojewoda Podlaski

                                                                                                                   Bohdan Paszkowski