Aktualności

Grypa ptaków (HPAI) - zalecenia Wojewody Podlaskiego


W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, proszę o przekazanie posiadaczom drobiu w zwyczajowo przyjęty sposób informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do gospodarstw.

 

Podstawowe zasady postępowania określone przez Główny Inspektorat Weterynarii:

1. Zgłaszać w powiatowych inspektoratach weterynarii wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób, nawet jeśli przeznaczony jest na użytek własny, a także miejsca utrzymywania innych ptaków ( np. gołębi).

2. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasady bioasekuracji ( zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722 ), a w szczególności:

• utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

• utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

• przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

• wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

• osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzieży ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

• osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

• oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

• osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

• dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Jednocześnie przypominam, że występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ptaków, posiadaczy drobiu i gospodarki kraju.

 

Z tego też względu proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

 

WOJEWODA PODLASKI

Bohdan Paszkowski