Aktualności

Informacja dotycząca udzielonych środków na kształcenie pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021


Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 rw sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 117). KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osobyz powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

 

Pracodawca ubiegający się o dofinansowane kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20 % kosztów, zaś 80 % kosztów kształcenia ustawicznego finansowane jest ze środków KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, koszty kształcenia ustawicznego mogą być sfinansowane w całości. Dofinansowanie ze środków KFS nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 

 

W roku 2021 z limitu podstawowego Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na realizację kształcenia ustawicznego dysponował kwotą 400.500,00 zł (rok 2020 - 367.000,00 zł).

 

 

Wsparcie, które otrzymali Pracodawcy ze środków limitu podstawowego, mogło być udzielone wyłącznie na kształcenie ustawiczne, zgodne z priorytetami wydatkowania KFS ustalonymi na 2021 rok przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, tj.:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które
  na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych palcówek dla seniorów/osób chorych/ niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi
  na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 rokiem życia;

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

 

W roku 2021 w ramach środków limitu podstawowego zawarto z pracodawcami 35 umów
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla
146 pracodawców i pracowników na kwotę 392 379,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji kształcenia ustawicznego ze środków limitu podstawowego KFS w roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Pracodawca

Kwota dofinansowania

Ilość osób

1.

Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie

24 000,00

6

2.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

2 432,00

1

3.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

3 680,00

2

4.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

4 000,00

1

5.

Usługi Transportowo-Handlowe "RAFI" Rafał Rudnik

2 000,00

1

6.

U JANA S. C. G. D. Łopuski, M. Morzy

3 600,00

3

7.

HERBUD Kamil Herman

7 600,00

3

8.

GRUPA EKO Andrzej Wyszyński

3 900,00

1

9.

INSTAL BUD Tadeusz Zaremba

5 875,00

1

10.

Studio Urody MIRA MAX Marta Rybak

4 000,00

1

11.

PHU ZAREMBA Hubert Zaremba

1 600,00

1

12.

Dworek w Brzóskach Zenon Drewnowski

30 000,00

5

13.

Biuro doradczo – szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski

18 000,00

3

14.

TEDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa S.K.A

19 200,00

10

15.

Fundacja "Praca dla Niewidomych" ZAZ KRZYŻEWO

29 440,00

16

16.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

4 000,00

1

17.

Firma Handlowo Usługowa Zdzisław Wyszyński

5 000,00

2

18.

KONKRUSZ Konrad Wyszyński

5 000,00

2

19.

Pracownia Psychologiczna Katarzyna Wiktoria Zaręba

12 000,00

2

20.

KAWIARNIA POD CHMURKĄ Agnieszka Dąbrowska

12 000,00

2

21.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe VERNIX Dawid Mirkowicz

6 000,00

1

22.

Salon Fryzjersko – Kosmetyczny Mariola Uszyńska

6 000,00

1

23.

Ośrodek Szkoleniowy FILIP Maciej Paweł Zaręba

12 000,00

2

24.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

10 800,00

3

25.

Studio Fryzjerskie LA CARRE Bożena Gołaszewska

9 800,00

2

26.

Studio Kosmetyczne Agnieszka Kostro

6 000,00

1

27.

TUREK-TRANS Krzysztof Turkowski

4 500,00

2

28.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

3 840,00

3

29.

UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska spółka jawna

2 432,00

1

30.

UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska spółka jawna

11 120,00

9

31.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

4 800,00

4

32.

Krystian Hair Krystian Szepietowski

9 800,00

2

33.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

55 160,00

34

34.

HR Hanna Roszkowska

16 960,00

4

35.

Handel Rolno Spożywczy Przemysłowy i Budowlany TRANS-ROL Józef Andrzej Remisiewicz

35 840,00

13

 

RAZEM

392 379,00

 

146

 

 

W miesiącu wrześniu bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pozyskał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki rezerwy KFS w wysokości 100.000,00 zł.
W październiku 2021 r. został ogłoszony nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dedykowany pracodawcom wpisującym się w co najmniej jeden
z niżej wymienionych priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2021 rok.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych
  w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

W roku bieżącym w ramach środków rezerwy zawarto z pracodawcami 5 umów
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla 63 pracodawców i pracowników na kwotę
97 760,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS
w roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Pracodawca

Kwota dofinansowania

Ilość osób

1.

Hurt - Detal Waldemar Pietrzak

16 320,00

4

2.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa WTZ Racibory Stare

10 640,00

14

3.

Fundacja "Praca dla Niewidomych" ZAZ KRZYŻEWO

9 480,00

13

4.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

51 520,00

23

5.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

9 800,00

9

 

RAZEM

97 760,00

 

63

 

 

Opracował:

Marcin Ostrowski