Informacja o naborze uczestników do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2022


Powiat Wysokomazowiecki ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do wzięcia udziału w Programie:

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym  dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
 •  można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywana liczba uczestników Programu to 31 osób, w tym:

 • 7 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 23 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16 roku z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przy ul. Mickiewicza 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Prosimy o kontakt telefoniczny (86 306 72 08 lub 502 153 040)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszeniową.

 

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystentjest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  

Pliki do pobrania