Aktualności

INWESTYCJA W TURYSTYKĘ W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM – informacja z postępu realizacji projektu


 

 

 INWESTYCJA W TURYSTYKĘ W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM – informacja z postępu realizacji projektu

 

Informujemy niniejszym, iż Powiat Wysokomazowiecki zrealizował projekt pn. „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu: Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.00-20-010/12-00 z dnia 19.12.2012r.

Jest to projekt inwestycyjny polegający na przebudowie części obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Jego głównym celem jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Powiatu Wysokomazowieckiego, a tym samym województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów.

W zakres projektu wchodzą m. in. następujące prace:

  1. przebudowa i adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku starej szkoły na pensjonat wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
  2. przebudowa części istniejącego nieużytkowanego budynku internatu na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
  3. wyposażenie zaplecza gastronomicznego (kuchni) w sprzęt gastronomiczny,
  4. przebudowa i adaptacja budynku inwentarskiego na stajnię wraz z budową płyty obornikowej i padoku,
  5. przygotowanie punktu informacji turystycznej obejmującej część prezentującą lokalną faunę i florę oraz część multimedialną z dostępem do sieci internetowej,
  6. budowa kortu tenisowego, boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego,
  7. przebudowa ciągów komunikacyjnych w celu oddzielenia ruchu w ramach Zespołu Szkół Rolniczych od ruchu kołoweg i pieszego generowanego przez planowane obiekty turystyczne wraz z budową parkingów,
  8. zagospodarowanie terenu: założenie zieleni, budowa wybiegu dla koni, budowa zbiornika wody deszczewej.

 

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

Wysokie Mazowieckie dn. 01.06.2015 r.