Aktualności

Komunikat w sprawie miejsca odbycia obowiązkowej kwarantanny


W odpowiedzi na pojawiające się pytania odnośnie miejsca odbycia obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających zza granicy zamieszczamy procedurę umieszczania osób w ośrodku wskazanym przez Wojewodę Podlaskiego do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

 

Do ośrodka wskazanego przez Wojewodę Podlaskiego do odbywania obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej kierowane mogą być wyłącznie osoby, które w uzasadniony sposób nie mogą odbyć kwarantanny w domu. Każdorazowo Wojewoda Podlaski otrzymuje informację od inspekcji sanitarnej o powodach skierowania osoby do kwarantanny w ośrodku.

 

Procedura umieszczania osób w ośrodku wskazanym przez Wojewodę Podlaskiego do odbycia kwarantanny:

1. Osoba wracająca z zagranicy musi obyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową, którą odbywa w miejscu wskazanym w karcie lokalizacyjnej otrzymanej po przekroczeniu granicy RP.

 2. Osoba, która z ważnych przyczyn, nie może odbywać kwarantanny w miejscu zamieszkania, zwraca się do właściwej miejscowo inspekcji sanitarnej z wnioskiem o zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny w miejscu innym niż miejsce zamieszkania.

3. Wniosek może być wyrażony przez osobę ustnie, pisemnie, mailem lub telefoniczne – odnotowany przez inspekcję sanitarną. Zasadność wniosku weryfikuje właściwy miejscowo inspektor sanitarny przez przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego oraz ocenia czy faktycznie istnieją przesłanki do odbywania 14-dniowej kwarantanny domowej w innych warunkach, finansowanych z budżetu państwa.

 4. W przypadku zasadności wniosku właściwy inspektor sanitarny zawiadamia właściwy organ samorządu terytorialnego i potwierdza brak możliwości objęcia opieką wskazanej osoby przez gminę (w ramach pomocy społecznej).

 5. Właściwy powiatowy inspektor sanitarny lub osoba przez niego upoważniona przekazuje do Wojewody poniższe dane : - dane osoby kierowanej tj.: imię i nazwisko, nr kontaktowy, - miejsce odbywania kwarantanny wskazane w karcie lokalizacyjnej, - powód kierowania do 14-dniowej kwarantanny domowej w innych warunkach niż domowe.

6. Ostateczną decyzję o odbywaniu przez osobę kwarantanny w ośrodku wskazanym przez Wojewodę podejmuje Dyrektor WBiZK lub osoba przez niego wyznaczona.