Aktualności

Konferencja ,,Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy”


W środę 8 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się trzecia z kolei regionalna konferencja przeprowadzona w ramach 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pn.  „Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W uroczystej gali uczestniczył Krzysztof Michałkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Ewa Flaszyńska - dyrektor Departamentu Rynku Pracy i Ireneusz Baranowski - dyrektor Departamentu Funduszy w MRPiPS.

Podczas konferencji zaprezentowano dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej powiatowych urzędów pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bielsku Podlaskim, Kartuzach i Iławie. Podsumowano również 20-lecie działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku i Olsztynie.

 

Zreferowano bieżącą sytuację na rynku pracy zwracając uwagę na rekordowo niski poziom bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2018 r. wynosiła 5,8%, liczba bezrobotnych nie przekroczyła miliona osób, a liczba pracujących oscylowała wokół 16,6 mln. Najnowsze 

statystyki w powiecie wysokomazowieckim mówią o liczbie bezrobotnych na poziomie 1583 osób i 5,8% stopie bezrobocia.

 

Konferencja w Białymstoku skierowana była do czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania, Honorową Odznaką „Primus in Agendo”*, czyli „Pierwszy w działaniu”, przyznawaną za szczególne osiągnięcia osobom aktywnym, pełnym zaangażowania wyróżniono najlepszych pracowników służb publicznych. 

 

W tym roku nagrodzono w ten sposób rekordową liczbę 28 osób. Wśród odbierających ministerialne wyróżnienie z rąk Krzysztofa Michałkiewicza znalazła się Anna Milewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Wszystkim odznaczonym w imieniu marszałka województwa Artura Kosickiego pogratulowała Wiesława Burnos.

 

*        Odznaka Honorowa Primus in Agendo ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo. ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Nadawana jest przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów,
a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.