Aktualności

Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku


Wojewoda Podlaski 24 kwietnia 2017 roku ogłosił konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego.Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizuja przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji działających w województwie podlaskim. Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2016 roku.

Tytuł Laureata Konkursu Inicjatwya Społeczna Roku 2016 będą przyznawane w kategoriach: 

- Edukacja i sport

- Kultura i dziedzictwo narodowe

- Budowanie wspólnoty lokalnej

- Polityka społeczna

Termin składania zgłoszeń twra od 24 kwietnia 2017 roku do dnia 15 maja 2017 roku.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja realizująca inicjatywę ubiegającą się o uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Inicjatwa Społeczna Roku 2016, jak równiez inny podmiot, w tym organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego i osoba fizyczna. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza poczta elektroniczną na adres: Turn on Javascript!

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostepne sa na stronie urzędu pod adresem:http://www.bialystok.uw.gov.pl/inicjatywa+spoleczna+roku