Aktualności

Konkurs na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.


Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.

 

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

 

Oferty konkursowe wraz z załącznikami na formularzu określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2022. należy:

- przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego)na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, lub

- złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku.

 

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/od-zaleznosci-ku-samodzielnosci--ruszyl-nabor-wnioskow oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramachprogramu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja2022.html

 

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Mieczysława Nartowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej