Aktualności

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki


Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza konkursy na kandydatów

     na stanowiska dyrektorów  zespołów szkół prowadzonych przez

powiat wysokomazowiecki:

 

1)      Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000 Lecia 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie;

2)      Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie;

3)      Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Władysława Pelca  11, 18-200 Wysokie Mazowieckie;

4)      Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec.

 

1.   Do konkursu na ww. stanowiska mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w § 1, § 2, §3, § 5, § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placowek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)        uzasadnienie przystąpienia do konkursu  oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,

2)        poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)        życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo  stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)        oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzajacyh posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5)        oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w  tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;

7)        oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)        oświadczenie, że kandydat nie był skazany pracowmocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168,  z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920, poz. 2260);

10)    dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tereści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, poz. 1948, poz. 2260, poz. 2261);

11)    oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela; 

12)    oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, poz.1933, poz. 2169, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60) - w przypadku  nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

3. Osoby urodzone przez dniem 1 sierpnia 1972 roku kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w chwili  wyrażania zgody na kandydowanie, są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

Informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o jego uprzednim złożeniu z innego tytułu należy dołączyć do składanej oferty.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (nazwa i adres zespołu szkół)” w terminie do 9 czerwca 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, przy ul. Ludowej 15a – Kancelaria Ogólna lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie (Kancelaria Ogólna).

 

W razie złożenia oferty pocztą decyduje data wpływu oferty na Kancelarię Ogólną Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński