Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki.


Konkursy na kandydatów

na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez

powiat wysokomazowiecki:

 

1) Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie;

2) Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,  ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Do konkursu  może przystąpić osoba, która spełnia  wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowniczew publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r, poz. 1428) tj.:

 

1. jest  nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,  posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych  oraz:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarzadzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

3) uzyskała: co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

4) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy   z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574)  oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 

2. nie jest nauczycielem, osoba która: 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i  tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, 

3) posiada  co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy  na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

3. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym :

1) zatrudnionym na  innym stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych  w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, spełniającym  wymagania określone niniejszym ogłoszeniem z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny  dorobku zawodowego,

 

2) zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania  z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej spełniający wymagania określony niniejszym ogłoszeniem, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

 

3)  urlopowanym lub zwolnionym   z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 poz. 854), który spełniającym wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

4. We wszystkich przypadkach osoba przystępująca do konkursu musi spełniać  dodatkowo następujące wymagania:

1) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia zawodowego,

2) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nie była karana zakazem  pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289).

 

5. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem lub Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem:

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające  posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2:

świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) - w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289).

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935) lub w 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) - w przypadku  nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

15) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2005 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych  dokumentów (Dz.U.  z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wg wzoru   stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (nazwa i adres zespołu szkół)” w terminie do 31.05.2022 roku do godz.15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, przy ul. Ludowej 15a – Kancelaria Ogólna, pocztą na adres Starostwo Powiatowe ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie (Kancelaria Ogólna) lub w formie elektronicznej na adres e-mailem: powiat@wysokomazowiecki.pl lub ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/2013000. Oferta złożona elektronicznie powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profil zaufany ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

W razie złożenia oferty pocztą  decyduje data wpływu oferty na Kancelarię Ogólną Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia   konkursu   kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w sposób w jaki została złożona oferta.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński