Aktualności

Liderzy kooperacji - Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do uczestnictwa w projekcie


baner fundusze europejskie

 

Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do uczestnictwa w projekcie

„Liderzy kooperacji”

 

W dniu 21 czerwca 2018r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku a Powiatem Wysokomazowieckim w ramach innowacyjnego projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony pilotażowy model współpracy instytucji pomocy społecznej z poziomu Gminy (OPS) z instytucjami powiatowymi oraz podmiotami z innych sektorów (Policja, Sądownictwo, Oświata, Organizacje pozarządowe itp.) istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

 

Do udziału w projekcie z województwa podlaskiego przystąpiło 6 powiatów. Z powiatu wysokomazowieckiego zakwalifikowały się 2 gminy wiejskie: Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Kobylin-Borzymy.

Model będzie zawierać opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób/rodzin, uwzględniający kompleksowe, międzysektorowe wsparcie. Opracowany model obejmie schemat wielowymiarowych reakcji wobec rodzin i osób, szczególnie pozostających w sferze oddziaływań instytucji pomocy i integracji społecznej, dążący do usamodzielnienia jednostki, bądź grupy pod względem społecznym, zawodowym, obywatelskim. Realizacja Projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach udziału w Projekcie, przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu gmin wiejskich i powiatów oraz przedstawicieli podmiotów z innych sektorów będą uczestniczyć w:

- tworzeniu założeń modelu współpracy,

- testowaniu modelu współpracy,

- realizacji projektu socjalnego na podstawie opracowanego modelu,

- przedsięwzięciach edukacyjnych: konferencjach, spotkaniach seminaryjno-warsztatowych, szkoleniach, partnerskich spotkaniach wymiany doświadczeń, platformy edukacyjnej.

 

            W ramach udziału w projekcie, przedstawicielom instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu gmin wiejskich i powiatów oraz przedstawicielom podmiotów z innych sektorów, udzielone zostanie wsparcie w formie: doradztwa, couchingu, superwizji, specjalistycznych szkoleń w ramach regionalnej i ponadregionalnej „Szkoły kooperacji”.

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021.