Aktualności

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc postpenitencjarną oraz socjalną.


Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom

opuszczającym jednostki penitencjarne, wykonujących zadania publiczne

z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz socjalnej.

 

L.p

Miejscowość

Gmina

Nazwa podmiotu

Dane teleadresowe miejsca udzielanej pomocy

Inne
informacje/świadczone usługi

Ulica i nr

Kod pocztowy

Nr telefonu

Adres e-mail

Adres www

1.

Białystok

Miasto Białystok

Stowarzyszenie
Penitencjarne
„Patronat"

ul.
Świętojańska 2A

15-082

85 732 24 12

Turn on Javascript!

 

Noclegownia dla
bezdomnych
opuszczających
zakłady
penitencjarne
(23 miejsca).

2.

Białystok

Miasto Białystok

Caritas
Archidiecezji
Białostockiej

ul. Raginisa 55

15-161

85 675 09 50 664 762 880

bezdomnosc.bialystok@ Turn on Javascript!

bialystok.caritas.pl

Noclegownia dla bezdomnych kobiet (18 miejsc)

3.

Białystok

Miasto Białystok

Caritas
Archidiecezji
Białostockiej

ul.
Sienkiewicza 81/9

15-003

85 675 09 06 664 762 880

bezdomnosc.bialystok
@caritas.pl

bialystok.caritas.pl

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (100 miejsc)

4.

Białystok

Miasto Białystok

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei"

ul. Grunwaldzka 76

15-893

85 674 87 17 500 191 198

Turn on Javascript!

kdn.bialystok.pl

- Noclegownia dla bezdomnych ( 32 miejsca).

- Schronisko dla bezdomnych (18 miejsc).

- Ogrzewalnia dla bezdomnych (50 miejsc).

5.

Białystok

Miasto Białystok

Fundacja Dialog

ul. Kolejowa 26A

15-003

85 742 40 90 608 896 171 664 762 880

Turn on Javascript!

fundacjadialog.pl

Noclegownia dla bezdomnych (34 miejsca)

6.

Białystok

Miasto Białystok

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

ul. Branickiego 25

15-085

85 741 28 82

Turn on Javascript!

www.pkps.eu

Stołówka dla bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością
(25 miejsc)

7.

Białystok

Miasto Białystok

ELEOS
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej

ul.
Warszawska 47

15-067

85 732 89 07

Turn on Javascript!

eleos.pl

Dzienne Centrum Aktywizacji dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością: świetlica, pralnia, łaźnia, punkt pomocy doraźnej, jadłodajnia (40 miejsc)

8.

Białystok

Miasto Białystok

Fundacja „Spe Salvi"

ul.
Warszawska 50

15-077

85 732 01 34 790 671 995

Turn on Javascript!
Turn on Javascript!

spesalvi.org.pl

Centrum streetworkingu: dyżury doradcy życiowego, streetworkerów oraz wolontariuszy koncentrujące się na rozmowach motywujących i wspieraniu osób bezdomnych m.in. w zakresie pisania CV, szukaniu ofert pracy, wynajmu mieszkania, wypełnianiu wniosków do ZUS, MOPR, PUP, pisaniu odwołań.

9.

Czerwony Bór

Zambrów

Ośrodek „Przystanek w drodze" Placówka Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 1

Czerwony Bór 30

 

86 216 29 92 tel/fax Biura Caritas w Łomży: 86 216 29 38

Turn on Javascript!
Turn on Javascript!

www.lomza.caritas.p l

Pomoc kierowana jest:
- do bezdomnych mężczyzn, również tych, którzy opuścili zakłady karne i nie mają możliwości powrotu do rodzin,

- do osób mających problem z alkoholem i innymi używkami. Placówka zapewnia całodobowy pobyt wraz z
wyżywieniem, ubraniem i zakupem lekarstw. Pensjonariuszom oferowana jest pomoc terapeutyczna zwłaszcza
przeciwuzależnienio wa oraz możliwość użytecznej pracy na rzecz środowiska lokalnego.

10.

Mońki

Mońki

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się" w Mońkach

ul.
Wyzwolenia 12

19-100

85 716 25 67

Turn on Javascript!

www.mops-monki.pl

 

11.

Sokółka

Sokółka

SFL

ul.
Barlickiego 1

16-100

85 711 57 00

Turn on Javascript!

www.fundacja.sfl.pl

Pomoc żywnościowa

12.

Sokółka

Sokółka

Stowarzyszenie „Kładka"

ul. Szkolna 2

16-100

85 711 21 36

 

 

Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby
niepełnosprawne, dzieci, seniorzy, bezdomni,
bezrobotni i inne
grupy społeczne
wymagające
wsparcia.

13.

Suwałki

Miasto Suwałki

Miejski Ośrodek
Pomocy
Rodzinie

ul.
Filipowska 20 B

16-400

87 652 89 70

Turn on Javascript!

www.mopr.suwalki.p l

- Poradnictwo specjalistyczne ; prawne ( Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), psychologiczne i socjalne.

- Prowadzenie hostelu dla osób doświadczających kryzysu.

14.

Suwałki

Miasto Suwałki

Parafia
Rzymskokatolic ka św. Aleksandra

Ul. Emilii Plater 2

16-400

87 566 27 52

 

 

Jadłodajnia (dożywianie, pomoc rzeczowa).

15.

Suwałki

Miasto Suwałki

Centrum aktywności Społecznej „Pryzmat"

ul.
Kościuszki 71

16-400

87 565 02 58

Turn on Javascript!

www.pryzmat.org.pl

- Udzielanie
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz
zwiększanie
świadomości
prawnej
społeczeństwa

16.

Suwałki

Miasto Suwałki

Spółdzielnia
Socjalna
„Perspektywa"

ul. Sportowa 24

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Noniewicza 91

16-400

87 566 34 19

spoldzielnia.perspektyw Turn on Javascript!

www.osrodek.suwalk i.pl

- Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn,

- Pogotowie dla osób nietrzeźwych,

- działania motywacyjno- terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

-  telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie 800-137-200

Punkt konsultacyjny:

- porady prawne - wtorek 8.00-12.00

- porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie

środa- 15.15-17.15 czwartek 15.30- 17.30

Porady udzielane są bezpłatnie.

17.

Suwałki

Miasto Suwałki

Suwalskie
Stowarzyszenie
„Wybór"

ul.
Kościuszki 71

16-400

506 223 424

Stowarzyszenie.wybor @wp.pl

www.wybor.pogodne suwalki.pl

- poradnictwo prawne dla osób wykluczonych społecznie,

-prowadzenie działalności leczniczej dla osób uzależnionych,

- grupowa i indywidualna terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu,

- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

18.

Suwałki

Miasto Suwałki

Suwalskie
Stowarzyszenie
Klub
Abstynentów „Filar"

Ul.
Kościuszki 71

16-400

530 750 070

Turn on Javascript!

 

- prowadzenie grup samopomocowych AA i ALANON,

- działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,

- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

- prowadzenie terapii grup wsparcia oraz terapii indywidualnych dla osób będących w kryzysie

19.

Suwałki

Miasto Suwałki

Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

ul.
Kościuszki 58

16-400

87 566 39 37

 

www.cik.mnt.pl

- pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu używania przemocy przez edukacje oraz doskonalenie postaw rodzicielskich,

- realizacja zajęć korekcyjno- edukacyjnych.

20.

Suwałki

Miasto Suwałki

Fundacja EGO

ul.
Noniewicza 91

16-400

502 026 099

fundacja@fundacjaego. pl

www.fundacjaego.pl

- pomoc osobom uwikłanym w zjawisko przemocy w rodzinie, którym towarzyszą problemy używania alkoholu, środków psychoaktywnych itp.,

- wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, psychoterapia oraz pomoc psychiatryczna

21.

Wysokie
Mazowiec
kie

Gmina
Miejska
Wysokie
Mazowiec
kie

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących pomocy „ Bliżej Ciebie"

ul. Armii Krajowej 1

18-200

698 778 372

 

 

Paczki żywnościowe, odzież, obuwie, pościel, koce, meble, środki czystości.

22.

Zofiówka

Knyszyn

Stowarzyszenie
Pomocy
Bliźniemu „PURMIA”

Zofiówka 1B

19-120

85 716 41 76 666 739 181 503 963 147

stowarzyszenie_purmia
@wp.pl

http://purmia.org/

Cele stowarzyszenia obejmują: - pomoc osobom bezdomnym.
- pomoc matkom uciekającym przed przemocą,
- pomoc byłym więźniom opuszczającym zakłady karne,
- pomoc młodocianym opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz domy dziecka
- ułatwienie powrotu do społeczeństwa osobom które zaprzestały picia alkoholu
- podejmowanie działań na rzecz ludzi
nieprzystosowanych społecznie w zakresie readaptacji.