Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wysokomazowieckim


Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat Wysokomazowiecki będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Wysokomazowiecki Zarządzeniem Nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 r. ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą.

W załączeniu treść Zarządzenia nr 29/2015 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowieckim.

 

 

Zarządzenie nr 29/2015

Starosty Wysokomazowieckiego

z dnia 14 października 2015 r.

 w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowieckim

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowieckim:

1) w Wysokiem Mazowieckiem - w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A - punkt w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką
w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku,

2) w Ciechanowcu - w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Kościelna 12 – punkt przewidziany
do prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

2. Powiatowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wysokomazowieckim, o których mowa w ust. 1, ustanawia się  na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2. Ustala się następujący harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach, o których mowa w §1, w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, tj:

1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 900  do 1300 ,

2) we wtorki i czwartki w godzinach od 1130  do 1530.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA

   Bogdan Zieliński