Aktualności

Nowe Rozporządzenie Nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego


ROZPORZĄDZENIE NR 2/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego  i zambrowskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, na którym występuje afrykański pomór świń, gdzie zewnętrzną granicę określa się w sposób następujący:

a) od wschodu – od północnej granicy miejscowości Sanie Dąb na południe drogą łączącą miejscowość Sanie Dąb z miejscowością Kołaki Kościelne do przecięcia z rzeką Dąb, dalej wzdłuż rzeki Dąb  na południowy wschód, następnie wzdłuż granicy lasu przy zachodniej granicy miejscowości Tybory  – Olszewo, następnie wzdłuż drogi łączącej miejscowość Tybory – Olszewo z miejscowością Tybory  – Kamianka, następnie po zachodniej stronie miejscowości Tybory – Kamianka do drogi łączącej miejscowość Tybory Kamianka z miejscowością Jabłonka Kościelna, następnie na południe do cieku wodnego łączącego staw Kamianka z rzeką Jabłonka, następnie do ujścia cieku do rzeki Jabłonka, następnie w linii prostej na południe do skrzyżowania drogi nr 66 z drogą łączącą miejscowość Jabłonka Kościelna z miejscowością Miodusy – Litwa,

b) od południa – drogą nr 66 w kierunku zachodnim do przecięcia rzeki Jabłonka z drogą nr 66, następnie wzdłuż południowej granicy miejscowości Faszcze do rzeki Jabłonka, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Jabłonka do granicy pomiędzy miejscowością Wdziękoń Pierwszy i Wdziękoń Drugi  a następnie w linii prostej na północ do drogi nr 66, dalej drogą nr 66 na zachód do przecięcia cieku wodnego z drogą nr 66 na wysokości miejscowości Wdziękoń Pierwszy,

c) od zachodu – na północ wzdłuż cieku wodnego do granicy lasu, dalej wzdłuż wschodniej granicy rezerwatu „Grabówka”, a następnie wschodnią granicą lasu do drogi łączącej miejscowość Grabówka  z miejscowością Wróble – Arciszewo,

d) od północy – w linii prostej na wschód do rzeki Dąb poniżej miejscowości Czarnowo Dąb, następnie wzdłuż linii prostej na wschód wzdłuż północnej granicy miejscowości Sanie Dąb do drogi łączącej miejscowość Sanie Dąb z miejscowością Kołaki Kościelne;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 11 km poza obszar,  o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu – od granicy powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego na wysokości miejscowości Stare Niziołki w linii prostej do połączenia cieku wodnego z rzeką Rokietnica pomiędzy miejscowością Grodzkie Szczepanowięta i miejscowością Nowe Grodzkie, dalej w linii prostej do miejscowości Wnory Wiechy, następnie wzdłuż drogi na południe oraz wzdłuż wschodnich granic miejscowości Chojane Piecki, Kalinowo – Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy do miejscowości Brzóski – Gromki, następnie w linii prostej na południe do rzeki Brok do wschodniej granicy miejscowości Brzóski – Falki, następnie w linii prostej do drogi nr 66 do północnej granicy miejscowości Włosty – Olszanka, dalej drogą nr 66 na południe do granicy lasu, b) od południa – w linii prostej na południowy – zachód wzdłuż południowej granicy miejscowości Dąbrowa – Zabłotne do południowej granicy miejscowości Dąbrowa Wielka, następnie w linii prostej  na zachód poniżej miejscowości Krzeczkowo Mianowskie do granicy województwa podlaskiego  na wysokości miejscowości Zaręby – Choromany,

c) od zachodu – wzdłuż granicy województwa podlaskiego do drogi nr 63, następnie wzdłuż granicy województwa podlaskiego oraz po zachodniej stronie miejscowości Srebrny Borek do drogi nr 8 przy zachodniej granicy miejscowości Ostrożne, następnie w kierunku północnym po zachodniej stronie miejscowości Krajewo – Łętowo, Krajewo – Borowe, Krajewo – Ćwikły a następnie w linii prostej wzdłuż zachodniej i północnej granicy miejscowości Zbrzeżnica do drogi nr 63, następnie na północ drogą 63 do wysokości miejscowości Polki – Teklin,

d) od północy – w linii prostej na wchód do granicy powiatu zambrowskiego z powiatem łomżyńskim  z uwzględnieniem miejscowości Polki – Teklin do punktu na wysokości miejscowości Kossaki  – Nadbielne, następnie w linii prostej poniżej miejscowości Kossaki – Nadbielne oraz powyżej miejscowości Kałęczyn – Walochy, następnie do skrzyżowania drogi nr 679 z drogą łączącą miejscowość Rutki – Kossaki z miejscowością Kalinówka – Basie, dalej wzdłuż południowej granicy miejscowości Rutki – Kossaki do przecięcia ul. 11 Listopada z drogą S8, dalej w linii przebiegającej powyżej miejscowości Górskie – Ponikły Stok oraz po wschodniej stronie miejscowości Modzele  – Górki i Olszewo Przyborowo do granicy powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego  na wysokości miejscowości Stare Niziołki.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi  oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich  Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii  i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1)  oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Wysokomazowieckiego, Staroście Powiatu Zambrowskiego, Zarządowi Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Policji w Zambrowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Wójtom (Burmistrzom): Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Kulesze Kościelne, Gminy Czyżew, Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Rutki, Gminy Szumowo, Gminy Zambrów.

§ 8. Wójtowie (Burmistrzowie) Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Kulesze Kościelne, Gminy Czyżew, Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Rutki, Gminy Szumowo,  Gminy Zambrów oznakują obszar zapowietrzony  w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony  w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zambrowie.

§ 10. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3218).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Czyżew, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                           Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski