Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku


OBWIESZCZENIE NR 1/2019 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) ogłasza się, co następuje:

 

§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1982).

 

$ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe kornisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej slużby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności uplywa przed zakończeniem

kwalifikacji wojskowej.

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej služby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności uplywa po zakończeniu kwalifikacji

wojskowej, i zlozyly, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej

sluzby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 konczą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944):

5) osoby, które ukonczyly 18 lat życia i zglosily się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do konca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

$ 3.

Kwalifikację wojskową ob wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzają wymienione w zawiadomieniu komisje lekarskie.

 

Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające stawić się do kvalifikacji wojskowej, zglaszają się do wojskowego komendanta uzupelnień wlaściwego ze względu na miejsce pobytu stalego tych osób lub pobylu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu.

$ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie bylo inożliwe;

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy):

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranic nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

6) potwierdzenie zgłoszenia sdo rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

 

$6. Osoba, która stawala już do kwalifikacji wojskowej i ubicga się o zmianę kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej, przedstawia:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsainości;

2) książeczwojskową:

3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej. jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

4) posiadaną dokumentację medyczna dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

 

$ 7. Osoba, która w okresie od dnia ogloszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmienila miejsce pobytu stalego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta iniasta) wlaściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

 

$ 8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem niiejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość niiejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

$ 9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

 

§ 10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) naklada grzywne w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

$11. Osoby, które nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonyın terminie i miejscu albo nie przedstawia nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badanioin lekarskim podlegagrzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

WOJEWODA PODLASKI

Bohdan PASZKOWSKI

 

 

Pełna treść obwieszczenia.