Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015 r. poz. 1255, poz.1339) w związku z Uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie w 2016 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

I. Rodzaj zadania

§ 1. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225).

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), które spełniają łącznie następujące warunki:

1) prowadzą działalność stautową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństaw zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

3) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225),

4) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

§ 3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

§ 4. 1. Zgodnie z art.19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Wysokość dotacji jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

2. Na realizację zadania w roku 2016 przewiduje się kwotę 59 946 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

3. Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2014 i 2015 roku nie były realizowane.

IV. Zasady przyznawania dotacji

§ 5. 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

3) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

V. Terminy i sposób składania ofert

§ 6. 1. Terminy składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2015 roku.

2. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul.Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w godzinach pracy urzędu lub pocztą. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu oferty do urzędu.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) aktualny statut organizacji, sprawozdanie za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

5) pisemne zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

7) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

9. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

§ 7. 1.Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

2. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 8. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określli uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 9. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

§ 10. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

§ 11. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

§ 12. Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania

§ 13. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanym na terenie powiatu wysokomazowieckiego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.

§ 14. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:

1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym  w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie tj.:

a) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 900  do 1300 ,

b) we wtorki i czwartki w godzinach od 1130  do 1530.

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

 

 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  Bogdan Zieliński