Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 18817) w związku z Uchwałą Nr XVIII/162/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rocznego programu wspólpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wlontariacie w 2017 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powiatu wysokomazoiweckiego w nizej wymienionych sferach:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) pomocy społecznej polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywnosci życiowej ludzi starszych,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Szczegóły dostępne na stronie BIP urzędu.