Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) w związku z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w niżej wymienionych sferach:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) pomocy społecznej polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej ludzi starszych,

4) działalności na rzecz osób  niepełnosprawnych.

Szczegóły oraz niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie BIP urzędu w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku.