Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XIX/175/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku, Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w niżej wymienionych sferach:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) pomocy społecznej polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działań mających na celu poprawę sprawności inelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej ludzi starszych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności wspierającej aktywność środowisk wiejskich stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.

Szczegóły oraz niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie BIP urzędu w zakładce Konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku.