Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.


Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku wybrano ofertę następującej organizacji pozarządowej:

Fundacja HONESTE VIVERE,  ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 60 725,88 zł.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczania zostaną określone w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Fundacją  HONESTE VIVERE,  ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa