Aktualności

Profesor Henryk Skarżyński Honorowym Obywatelem Gminy Czyżew


W dniu 28 kwietnia 2014 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszej Gminy. To właśnie w tym dniu Profesor Henryk Skarżyński otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy Czyżew. Profesor pochodzący z Rosochatego Kościelnego jest światowej sławy otochirurgiem i specjalistą z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992 r.), pniowe (1998 r.), ucha środkowego (2003 r.). W 2002 r. opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Dzięki 2 dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci. Profesor jest autorem i współautorem ponad 2500 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej Profesora było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012 w Kajetanach.

Swoją wizytę w naszej Gminie Pan Profesor rozpoczął o godzinie 9.00w Zespole Szkół w Czyżewie. Po spotkaniu z dziećmi i młodzieżą, które z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały wystąpienia Pana Profesora razem z Panią Burmistrz Anną Bogucką i Posłem na Sejm RP Panem Jackiem Boguckim odwiedził kolejną szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, gdzie również przedstawił nieco starszej młodzieży kolejną prezentację.

Po wizytach w szkołach Pan Profesor Skarżyński razem z Panią Burmistrz i Panem Posłem zwiedzał naszą Gminę. Zobaczył między innymi zalew, którego budowa została niedawno zakończona, ośrodek zdrowia, bibliotekę ale nie obyło się też bez wizyty w Rosochatem Kościelnem czyli rodzinnych stronach Pana Profesora.

Po podróży, która wzbudziła w Panu Profesorze wiele wspomnień, emocji i wzruszeń rozpoczęła się o godz. 12.30 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie wprowadzeniem sztandaru i przedstawieniem porządku obrad sesji po czym przekazał głos Pani Burmistrz Annie Boguckiej, która przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość oraz wystąpiła do Rady z  wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Czyżew Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu.

Szczególnie gorąco Pani Burmistrz przywitała głównego gościa wydarzenia Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego oraz przybyłą wraz z nim rodzinę: żonę, synów i wnuczki, Posła na Sejm RP Pana Jacka Boguckiego, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, księży, przedstawicieli władz powiatowych, gminnych jednostek samorządowych i służb, przedstawicieli służby zdrowia i mediów, sołtysów, przedstawicieli i właścicieli przedsiębiorstw a także nauczycieli i dyrektorów szkół do których uczęszczał Pan Profesor oraz koleżanki i kolegów ze szkolnych ław.

We wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa do Rady Pani Burmistrz podkreślała te wszystkie zasługi i dokonania które w pełni uzasadniają nadanie honorowego obywatelstwa. Zwracając się zaś do Pana Profesora powiedziała:

„Panie Profesorze

Mieszkańcy Gminy Czyżew serdecznie dziękują Panu za te wszystkie osiągnięcia, za Pana ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka i rozwoju medycyny. Jesteśmy dumni, że pochodzi Pan z naszej Gminy.

Dla nas był Pan, jest i będzie zawsze naszym profesorem, którego losy i osiągnięcia śledzimy z zapartym tchem, któremu zawsze kibicujemy i wsłuchujemy się w każdą informację o Pana pracy. Dzisiejsza uroczystość to podziękowanie i dowód uznania dla Pana od mieszkańców. Dziękujemy także za trwające w naszych szkołach badania przesiewowe słuchu wśród uczniów.

Zwracam się do Rady Miejskiej w Czyżewie o podjęcie przez aklamację uchwały o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Czyżew Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu jako wyraz najwyższego uznania i podziękowania”.

Po przywitaniu gości i przedstawieniu wniosku głos zabrał Pan Profesor Henryk Skarżyński. Wygłosił bardzo ciekawy wykład wraz z prezentacją multimedialną na temat problematyki słuchu wśród społeczeństwa. Wszyscy zgromadzeniu z zapartym tchem wysłuchali przemówienia, które po zakończeniu nagrodzone było gromkimi brawami.

Po wystąpieniu Pana Profesora, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały w sprawie „Nadania Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Czyżew”, którą Rada przyjęła przez aklamację. Po podjęciu uchwały nastąpiło wręczenie Aktu nadania Panu Profesorowi oraz statuetki wykonanej brązu z konturem Gminy Czyżew i Herbem Gminy przez Panią Burmistrz Czyżewa i Posła naszej ziemi Pana Jacka Boguckiego.

Po tej części Pan Profesor dokonał wpisu do kroniki czyżewskiej oraz zrobił pamiątkowe zdjęcia ze zgromadzonymi.

Nie obyło się bez przemówień okolicznościowych gości którzy w wystąpieniach podkreślali dumę z faktu że Pan Profesor  tak wiele osiągnął w swoim życiu  nie zapominając przy tym o swoich korzeniach.

Po przemówieniach Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady Uroczystej Sesji. Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież z ZS w Rosochatem Kościelnem oraz Czyżewie, które przeniosły Pana Profesora w klimat szkolnych lat. Wystąpiły również dzieci z Zespołu Tanecznego „Pierwszy Krok” działającego przy GOK w Czyżewie oraz Orkiestra Dęta. Nie dało się nie zauważyć wzruszenia u Pana Profesora który podziękował wszystkim za przygotowanie i przedstawienie tak pięknego spektaklu.

Po części artystycznej odbył się wspólny obiad gdzie wszyscy z Panem Profesorem mogli rozmawiać i wspominać dawne czasy, zrobić pamiątkowe zdjęcia czy uzyskać autograf na publikacji przygotowanej przez Pana Profesora na tę okoliczność.

Równolegle z uroczystościami z inicjatywy Pana Profesora Skarżyńskiego prowadzone były w Zespole Szkół w Czyżewie badania przesiewowe słuchu wśród dzieci i młodzież z terenu naszej gminy.