Aktualności

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”


Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym programu jest wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych). Łączna wartość dofinansowania dla Powiatu Wysokomazowieckiego wynosi 97 435,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup 30 laptopów z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.