Aktualności

Protokół z konsultacji społecznych


Protokół z konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/237/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i opinie do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi…”, zgodnie z Uchwałą Nr 58/274/2016 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać w okresie od 14 października 2016 roku do 21 października 2016 roku za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu zamieszczonego na stronie internetowej starostwa powiatowego - strona BIP.

Uwagi i opinie na w/w formularzu mogły być składane drogą elektroniczną na adres: Turn on Javascript! oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

W efekcie przeprowadzonych w dniach od 14 października 2016 roku do 21 października 2016 roku konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” wpłynęło 0 wniosków, z czego uwzględniono 0, liczba wniosków odrzuconych – 0.   

 

STAROSTA

Bogdan Zieliński