Aktualności

Realizacja ,,Tarczy Antykryzysowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem


Z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy tworzącej tzw. „Tarczę antykryzysową”, czyli pakiet rządowych rozwiązań, których celem jest m.in. wspieranie gospodarki oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy. Wiele form wsparcia realizowanych jest przez powiatowe urzędy pracy, a należą do nich:

  • ­ niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),
  • ­ niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda),
  • ­ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb),
  • ­ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o charakterze pożytku publicznego (art. 15zze),
  • ­ dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
  • ­ jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (art. 15zze4)
  • ­ jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (tzw. tarcza branżowa).

Do końca grudnia 2020 r. do urzędu wpłynęło 2468 wniosków na łączną kwotę dofinansowania - 15.643.090,80 zł. Pozytywnie rozpatrzono 2379 wniosków o wartości wsparcia na kwotę 14.796.297,18 zł. Wg stanu na koniec grudnia br. wypłacono środki finansowe w wysokości 14.570.833,52 zł.

Lp.

Forma wsparcia

Limity

Wydatki

1.

Niskooprocentowana pożyczka
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
i organizacji pozarządowych

 

11.000.000,00

 

9.278.851,40

2.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

 

 

 

 

 

5.830.000,00

3.107.444,61

3.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

19.703,28

4.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

1.532.544,00

5.

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

 

         300.000,00

95.000,00

                                                                Ogółem

17.130.000,00

14.570.833,52

 

 

Realizacja tarczy antykryzysowej trwa nadal. W okresie dwóch miesięcy roku 2021 do urzędu wpłynęło 157 wniosków na łączną kwotę 867.936,63 zł. Pozytywnie rozpatrzono 118 wniosków o wartości wsparcia 632.337,89 zł.

Zdecydowaną większość, bo 111 stanowią wnioski o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zze4 ustawy (nabór wniosków odbywał się do 31.01.2021 r.) oraz na podstawie rozporządzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (tzw. tarcza branżowa).

Na tę formę wsparcia według stanu na 28.02.2021 r. wydatkowano kwotę 445.000,00 zł.

 

Zgodnie z ogłoszonym naborem wnioski na dotacje będą przyjmowane do dnia 31 maja 2021 roku.

Po spełnieniu warunku trzech miesięcy prowadzenia działalności od dnia otrzymania niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd), umorzono 1875 pożyczek na ogólną kwotę 9.293.851,40 zł.