Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna 2019 rok


Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2019 roku wybrano ofertę następującej organizacji pozarządowej:

Fundacja HONESTE VIVERE,  ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczania zostaną określone
w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Fundacją  HONESTE VIVERE,  ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa.