Aktualności

Trzecie ognisko ASF na terenie powiatu wysokomazowieckiego


W dniu 11 sierpnia 2016 r. na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach stwierdzono trzecie ognisko ASF na terenie gminy Sokoły, w miejscowości Truskolasy Niwisko.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego  i zambrowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od północy - od granicy powiatu wysokomazowieckiego, wzdłuż cieku wodnego Brok Mały do miejscowości Miodusy Litwa, po jej południowo – zachodniej stronie; od granicy powiatu zambrowskiego w kierunku miejscowości Krajewo Białe, wzdłuż południowej granicy tej miejscowości, następnie wzdłuż drogi w kierunku miejscowości Stary Skarżyn,

b) od zachodu - wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Stary Skarżyn do skrzyżowania z ciekiem wodnym Brok Mały, w kierunku południowo – wschodnim poniżej miejscowości Zaręby Krztęki do granic powiatu zambrowskiego,

c) od południa - od granic powiatu zambrowskiego wzdłuż cieku wodnego biegnącego w stronę miejscowości Kaczyn Herbasy,

d) od wschodu - wzdłuż drogi przebiegającej od miejscowości Miodusy Litwa przez miejscowość Święck Nowiny;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od północy - od granicy powiatu zambrowskiego do skrzyżowania z drogą Kołaki Kościelne – Zambrów, powyżej miejscowości Sanie Dąb, następnie w linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Głodowo Dąb, powyżej tej miejscowości, od miejscowości Głodowo Dąb w kierunku północno - zachodniej granicy miejscowości Grabówka; od granicy powiatu mazowieckiego po południowej stronie miejscowości Gołasze Dąb w kierunku miejscowości Gołasze Puszcza po jej zachodniej stronie,

b) od zachodu - wzdłuż ulicy Łanowej i 71 Pułku Piechoty w Zambrowie, w kierunku drogi nr 63 do skrzyżowania z tą drogą, od drogi nr 63 w kierunku południowo zachodnim do ulicy Wądołkowskiej, następnie wzdłuż ulicy Wądołkowskiej, po zachodniej stronie Wądołki Bućki, następnie wzdłuż ciągu ulicy Wądołkowskiej w kierunku miejscowości Wądołki Borowe, wzdłuż wschodniej granicy tej miejscowości, następnie w kierunku południowym pomiędzy miejscowościami Zagroby Łętownica  a Czartosy do miejscowości Nowy Borek, wzdłuż zachodniej granicy tej miejscowości do granicy województwa podlaskiego,

c) od południa - od granicy województwa podlaskiego na wysokości miejscowości Dmochy Wypychy  od jej strony południowej następnie w kierunku drogi Dąbrowa Wielka – Bryki,

d) od wschodu - od drogi Dąbrowa Wielka – Bryki w kierunku miejscowości Wysokie Mazowieckie  od strony zachodniej do drogi Wysokie Mazowieckie – Zambrów, następnie wzdłuż drogi Wysokie Mazowieckie - Gołasze Górki.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:  „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) środków żywienia zwierząt,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:  „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Wysokomazowieckiego, Staroście Powiatu Zambrowskiego i Zarządowi Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Policji w Zambrowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Wójtom (Burmistrzom): Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Czyżew, Gminy Kulesze Kościelne, Gminy Szepietowo, Gminy Zambrów, Gminy Miasta Zambrów, Gminy Kołaki Kościelne.

§ 8. Burmistrz Miasta Zambrów, Wójt Gminy Zambrów, Wójt Gminy Kołaki Kościelne, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Burmistrz Gminy Czyżew, Wójt Gminy Szepietowo, Wójt Gminy Kulesze Kościelne oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zambrowie.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo, Kulesze Kościelne, Kołaki Kościelne, Zambrów oraz miasta Zambrów i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

 

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego  i białostockiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru  określa się w sposób następujący:

a) od północy - od południowej strony miejscowości Kierzki w kierunku wschodnim do drogi 671 powyżej północnej granicy miejscowości Czajki,

b) od wschodu – od drogi 671 do miejscowości Jabłonowo Kąty, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Awissa; następnie do drogi Idźki Średnie – Kruszewo Brodowo  od zachodniej  strony miejscowości  Kruszewo Brodowo,

c) od południa – od drogi 671 na wysokości miejscowości Idźki Wykno wzdłuż drogi łączącej miejscowość Sokoły z miejscowością Jamiołki Godzieby,

d) od zachodu - od miejscowości Jamiołki Godzieby wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Śliny do miejscowości Jamiołki Kowale, następnie w kierunku północnym przez miejscowość Stypułki Borki do drogi Kierzki – Czajki po wschodniej stronie miejscowości Kierzki;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od północy - od miejscowości Kobylin Kruszewo przez miejscowość Kobylin Cieszymy do drogi 671  na wysokości miejscowości Kurowo, następnie drogą w kierunku miejscowości Kurowo, następnie  w kierunku południowym wzdłuż rozlewisk rzeki Narwi,

b) od wschodu - od miejscowości Waniewo drogą w kierunku miejscowości Płonka Kościelna,  od miejscowości Płonka Kościelna drogą do miejscowości Gąsówka Skwarki i następnie do miejscowości Zdrody Nowe,

c) od południa - od miejscowości Zdrody Nowe drogą do miejscowości Rzące przez miejscowość Drągi, następnie w kierunku drogi 678 do miejscowości Mazury od jej północnej strony,

d) od zachodu - od miejscowości Stare Kalinowo drogą w kierunku miejscowości Wnory Wiechy od jej wschodniej strony, następnie wzdłuż granicy powiatu wysokomazowieckiego do miejscowości Sikory Tomkowięta.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:  „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) środków żywienia zwierząt,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:  „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Wysokomazowieckiego, Staroście Powiatu Białostockiego, Zarządowi  Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Zarządowi Dróg Powiatowych  w Białymstoku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Miejskiemu Policji w Białymstoku, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie, Wójtowi Gminy Sokoły, Wójtowi Gminy Kobylin Borzymy, Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne, Burmistrzowi Łap.

§ 8. Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Wójt Gminy Sokoły, Wójt Gminy Kobylin Borzymy, Wójt Gminy Kulesze Kościelne i Burmistrz Łap oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4  oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Łapy  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.      

                                                                                                                                                                      Wojewoda Podlaski                             
                                                                                                                                                                       Bohdan Paszkowski