Aktualności

Uroczystość otwarcia i poświęcenia hali sportowej oraz nowej części szkoły ZSOiZ w Ciechanowcu


9 stycznia 2014 społeczność naszej szkoły przeżywała długo oczekiwane i radosne wydarzenie. Po okresie budowy i przygotowań nadszedł czas na otwarcie i poświęcenie nowej części budynku szkoły wraz z halą sportową. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, aby razem z nami przeżywać to wielkie święto.

Jak w przypadku każdego ważnego wydarzenia z życia szkoły, uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, odprawionej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Modlitewne spotkanie rozpoczął proboszcz i dziekan ciechanowiecki ks. kan. Tadeusz Kryński. Podkreślił on, iż to święto wpisuje się niejako w radość związaną z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Zaznaczył też, iż jest to nie tylko wielki dzień dla szkoły, ale i całej społeczności lokalnej, która także będzie korzystała z nowo powstałego obiektu.

Eucharystia miała szczególnie uroczystą oprawę, gdyż liturgii przewodniczył Biskup Drohiczyński, Jego Ekscelencja  ks. Antoni Pacyfik Dydycz. W swej homilii podkreślił on, iż edukacja młodego człowieka powinna mieć charakter integralny. W procesie tym chodzi nie tylko o dojrzewanie intelektualne, fizyczne, ale i duchowe. Wiedza, sprawność ciała oraz siła duchowa to prawdziwe, pewne filary osobowości młodego chrześcijanina i Polaka. Ksiądz Biskup nawiązał także do radości, związanej z tajemnicą Bożego Narodzenia oraz roli Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka. Wskazał też na wartość autorytetu moralnego błogosławionego Jana Pawła II.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w nowej hali sportowej. Rozpoczęła się ona od wyjazdowego posiedzenia Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Warto podkreślić, iż jubileuszowa, trzydziesta sesja wpisywała się także w obchody 70-lecia powstania szkoły i 15 rocznicę powstania organu prowadzącego naszą placówkę. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Pani Dorota Łapiak. Powitała wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. duchowni, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, oświatowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek z terenu województwa, powiatu i gminy, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, prezesi firm i przedsiębiorstw, emerytowani dyrektorowie i nauczyciele, rodzice oraz wszyscy, którym w jakikolwiek sposób jest bliska nasza szkoła. Następnie Pani Przewodnicząca zaprezentowała program sesji. Jako pierwszy głos zabrał Pan Starosta Bogdan Zieliński. Przedstawił prace i dokonania władz samorządowych. Podkreślił także wielkie zaangażowanie wielu osób w dążeniu do tego, aby nasza szkoła otrzymała tak jej potrzebną halę sportową. Wyraził też radość z faktu, że ZSOiZ w Ciechanowcu, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, będzie mógł w jeszcze lepszy i bardziej efektywny sposób działać na rzecz edukacji i rozwoju młodego pokolenia.

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymał go Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, Pan Eugeniusz Święcki, w dowód uznania za jego wielką pracę, wysiłek, zaangażowanie i imponujące efekty podejmowanych działań. Odznaczenie przyznał Minister Edukacji Narodowej na wniosek Starostwa Wysokomazowieckiego, zaś  aktu dekoracji dokonali Pan Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty oraz Pan Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Powitał on serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość. Stwierdził, iż 9 stycznia 2014 roku zapisze się nie tylko w kronice szkolnej, ale także przejdzie do historii całej naszej „małej ojczyzny”. Podziękował także za otrzymane odznaczenie i podkreślił, iż jest to dla niego powód do wielkiej satysfakcji oraz podsumowanie 32-letniego okresu pracy pedagogicznej i 12 lat pełnienia funkcji dyrektora, ale również zobowiązanie do dalszej pracy dla dobra uczniów i oświaty. Przywołał też słowa Jana Paweł II, który powiedział, iż " każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości". Wyraził przekonanie, że słowa te staną się dzięki nowemu obiektowi myślą, która przyświecać będzie naszemu szkolnemu życiu.

Pan Dyrektor nawiązał także do sięgającej siedemdziesięciu lat wstecz historii naszej szkoły oraz jej obecnego kształtu. Podkreślił również, iż władze Powiatu Wysokomazowieckiego mając na uwadze ciągły rozwój ZSOiZ w Ciechanowcu, przez 15 lat istnienia władz samorządowych czyniły wielkie starania w zakresie poprawy bazy dydaktycznej. Dowodem tego są poczynione w tym czasie inwestycje i remonty, a swoistym ukoronowaniem budowa nowej części szkoły wraz z halą sportową. Po 70 latach  istnienia szkoły władze Powiatu Wysokomazowieckiego sprawiły, że pracownicy i uczniowie będą mieli wreszcie  godne warunki pracy i nauki. W nowoczesnym budynku znajdują się biblioteka, szatnie,  pokój nauczycielski, 4 klasopracownie oraz hala sportowa wraz z odpowiednim zapleczem.

W wystąpieniu Pana Dyrektora nie mogło zabraknąć podziękowań. Skierował je do wszystkich, którzy wspierają naszą szkołę i doprowadzili do powstania obiektu na miarę XXI wieku. Wskazał na szczególne zaangażowanie władz Powiatu Wysokomazowieckiego, szczególnie Pana Starosty Bogdana Zielińskiego, Wicestarosty Leszka Gruchały, wielkiej przyjaciółki i absolwentki naszej szkoły - Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Doroty Łapiak oraz Zarządu i Radnych. Podkreślił, iż to dzięki nim nasi uczniowie mają zapewnione doskonałe warunki do nauki oraz sportowej edukacji.  W imieniu uczniów i nauczycieli podziękował naszym władzom za troskę, życzliwość oraz wsparcie finansowe w wysokości 4 milionów złotych na wybudowanie obiektu.

Jako dowód wdzięczności wręczył pamiątkowe statuetki, które trafiły do Pani Doroty Łapiak - Przewodniczącej Rady Powiatu i Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Pana Bogdana Zielińskiego - Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Leszka Gruchały - Wicestarosty Powiatu Wysokomazowieckiego oraz wszystkich Radnych Powiatu Wysokomazowieckiego IV Kadencji.

W dalszej części swego wystąpienia Pan Dyrektor podkreślił też, iż bardzo duży wkład w rozbudowę wniosło Ministerstwo Sportu i Turystyki, przyznając środki finansowe w wysokości ponad 1,5 miliona zł. Podziękował też Pani Katarzynie Sobierajskiej - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki za zauważenie potrzeby rozbudowy bazy sportowej podczas wizyty w dniu 3 października 2012 r.

Kolejne podziękowania skierował w stronę osób, które zaprojektowały i wybudowały obiekt, wspierały cennymi wskazówkami na wszystkich etapach jego powstawania oraz dbały o prawidłową obsługę finansową konta budowy szkoły. Pamiątkowe statuetki wręczono: Panu Przemysławowi Borysowi – autorowi projektu, Panu Bogusławowi Rózdze - Prezesowi Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Sp-ni „ZIB” - głównemu wykonawcy obiektu, Panu Jerzemu Stefaniukowi - Kierownikowi budowy, Panu Zbigniewowi Karwowskiemu - Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Panu Andrzejowi Michalskiemu - Prezesowi Zarządu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem, Pani Aldonie Alkowskiej - Kierownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem, Pani Ewelinie Rytel - Skarbnikowi Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Pani Annie Przekopińskiej - Głównej Księgowej Szkoły.

Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki podkreślił też, iż wielu gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość bardzo aktywnie wspierało dążenia do szybkiej rozbudowy szkoły. Dlatego też złożył podziękowania wszystkim osobom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Podziękował Jego Ekscelencji Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi - Biskupowi Drohiczyńskiemu za ofiarę Mszy Świętej i wygłoszone Słowo Boże, księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Kryńskiemu, wszystkim księżom celebrującym Mszę Świętą i całej służbie liturgicznej. Zwrócił się też  z wyrazami podziękowania do ks. Kazimierza Siekierko, byłego proboszcza naszej parafii, za wielkie wsparcie w podejmowanych działaniach. Podziękował też Panu Maciejowi Żywno - Wojewodzie Województwa Podlaskiego, Panu Kuratorowi Jerzemu Kiszkielowi, Radzie Rodziców naszej szkoły na czele z jej przewodniczącą  Panią Agatą Koc, władzom oświatowym wszystkich szczebli, wykonawcom, sponsorom, rodzicom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania nowego obiektu.

Wyrazem podziękowania były pamiątkowe statuetki, którymi wyróżniono: ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza - Jego Ekscelencję Biskupa Drohiczyńskiego, ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego - Dziekana Dekanatu Ciechanowieckiego, ks. Prałata Kazimierza Siekierko - Dziekana Dekanatu Bielskiego, Pana Jacka Kurskiego - posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Jacka Boguckiego - posła na Sejm RP, Panią Ewę Kierzkowską - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Wojciecha Dzierzgowskiego - Wicewojewodę Podlaskiego, Pana Jerzego Kiszkiela - Podlaskiego Kuratora Oświaty, Państwa  Sławomirę i Józefa Mamrowiczów - Prezesów firmy  STAL. SP. z o. o., Panią Marię Modrzejewską - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Panią Marzenę Kryńską - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, Pana Czesława Buczyńskiego - Kierownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Panią Helenę Dołęgowską - Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu oraz Panią Agatę Koc - Przewodniczącą Rady Rodziców w ZSOiZ w Ciechanowcu.

Nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły również wyrazili swoją wdzięczność. Z podziękowaniem za wielką pracę, serce i zaangażowanie, wkładane w kierowanie szkołą i prace związane z budową nowej jej części zwrócili się do Pana Dyrektora Eugeniusz Święckiego. Bukiet pięknych kwiatów, pamiątkowa statuetka i płynące z serca słowa były wymownym wyrazem uznania i szacunku.

Pan Dyrektor podziękował serdecznie za otrzymane gratulacje i życzenia. Kończąc swoje wystąpienie podkreślił, iż sala gimnastyczna i obiekty sportowe będą służyły nie tylko uczniom liceum, ale również całemu środowisku lokalnemu. Wspomniał także o planowanych zamierzeniach, które dotyczą budowy szkolnego boiska. Zwrócił się również do młodzieży, życząc im, aby dzięki nowym możliwościom, jakie daje im otwierany właśnie obiekt pracowali nad sobą, a  zdobytymi pucharami  wypełnili gabloty  korytarzy szkolnych. Szczególnie podziękował też tym uczniom i nauczycielom, którzy wspierali go w trakcie przygotowań do uroczystości otwarcia. W tym miejscu warto podkreślić, iż młodzież z różnych klas naszej szkoły pracowali pod kierunkiem Pani Ewy Skorupskiej, Pani Joanny Kuczabo, Pani Emilii Krysińskiej, Pani Ewy Strzałkowskiej, Pani Grażyny Panas, Pana Wojciecha Stefańskiego, Pana Jacka Pietkiewicza i Pana Artura Szymoniaka, zaś za dekorację odpowiedzialni byli: Pani Grażyna Święcka, Pani Barbara Pełszyk, Pan Michał Selerowski, których wspierali niezastąpieni Panowie z obsługi: Jarosław Zdunek i Leszek Przekopiński. Należy także wspomnieć o zaangażowaniu Pana Artura Bojara, Pani Ewy Radziszewskiej, Pani Elżbiety Sikoń, Pana Sebastiana Orłowskiego i Pana Bogdana Tarkowskiego.

Podsumowując swoje wystąpienie, Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki wyraził pewność, iż trud podjęty przez władze Powiatu Wysokomazowieckiego, nauczycieli i uczniów naszej szkoły pozwoli przyszłym pokoleniom na krótkie stwierdzenie, iż „ZSOiZ w Ciechanowcu to dobra szkoła”.

Po wystąpieniu Pana Dyrektora głos zabierali zaproszeni goście: Pan Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski, Pan Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty, Pan Jacek Bogucki - Poseł na Sejm RP, Pan Mirosław Reczko - Burmistrz Miasta Ciechanowiec, Pani Helena Dołęgowska - Prezes Zarządu BS w Ciechanowcu, Pan Władysław Krzyżanowski - Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Pan Jacek Murawski - Wójt Gminy Nur, Pan Józef Bogucki - Wójt Gminy Boguty-Pianki, Pan Jerzy Leszczyński - Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału ARiMR w Łomży, Pani Halina Leszczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, Pan Janusz Szulc - emerytowany Dyrektor szkoły, Pan Henryk Kulczakiewicz - emerytowany Dyrektor szkoły, Pan Mirosław Kulesza– emerytowany Kierownik szkolnego internatu oraz Pan Marcin Kamiński – Sołtys wsi Ciechanowczyk.

W swych wystąpieniach gratulowali oni powstania tak nowoczesnego obiektu, podkreślając jednocześnie, że daje on młodzieży, kadrze dydaktycznej i środowisku lokalnemu wiele nowych możliwości. Usłyszeliśmy także mnóstwo ciepłych słów dotyczących naszej szkoły i panującej w niej atmosfery. Wielu przemawiających oprócz życzeń przekazało szkole także prezenty, wśród których bardzo często pojawiał się sprzęt sportowy. Warto dodać, iż Pani Helena Dołęgowska - Prezes Zarządu BS w Ciechanowcu poinformowała także o przyznaniu kolejnego Stypendium Prezesa Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce trafiło ono do Roberta Bachorka z kl. II OSSP. 

Po wystąpieniu gości przyszedł czas na kulminacyjny punkt uroczystości. Było nim symboliczne przecięcie wstęgi, związane z oficjalnym otwarciem i poświęceniem nowej hali sportowej. Do dokonania tego aktu Pan Dyrektor zaprosił: jego Ekscelencję biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Dorotę Łapiak, Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego, Wicestarostę Powiatu Wysokomazowieckiego Leszka Gruchałę, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Pana Jacka Boguckiego, Pan Wojciecha Dzierzgowskiego - Wicewojewodę Podlaskiego, Pana Jerzego Kiszkiela - Podlaskiego Kuratora Oświaty, Pana Prezesa Bogusława Rózgę, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agatę Koc oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Łukasza Radziszewskiego. Po przecięciu wstęgi ks. Biskup dokonał poświęcenia hali, przekazał też do obiektu piękny dar - papieski, pęknięty drohiczyński krzyż.

Po tym podniosłym i uroczystym momencie na scenie pojawił się Sylwester Targosz-Szalonek – znany w Polsce i na świecie artysta scen operowych. Jego występ zamknął tę część uroczystości. Śpiewak, dysponujący imponującym tenorem, wykonał piękną arię „Nessun dorma” z opery „Turandot” Giacomo Pucciniego. Gromkie brawa, którymi zebrani nagrodzili jego występ, były najlepszym dowodem, iż zrobił on na publiczności wielkie wrażenie.

Ostatnim punktem szkolnego święta była część artystyczna. Występ rozpoczął się pięknym i dostojnym polonezem. Dziewczęta w białych sukniach i prowadzący je uczniowie z klas wojskowo-sportowych zachwycili swym tańcem publiczność. Następnie przyszła pora na podziękowania. Przedstawiciele młodzieży podkreślali, iż nie byłoby okazji do świętowania, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz pomoc wielu wspaniałych ludzi: m.in. Przewodniczącej Rady Powiatu  Pani Doroty Łapiak, Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego, Wicestarosty Pana Leszka Gruchały oraz wszystkim Radnych powiatu. Im właśnie zadedykowano pieśń „Nasza mała ojczyzna”, napisaną z okazji dziesięciolecia Powiatu Wysokomazowieckiego.

W części artystycznej pojawiły się też odwołania do myśli wielkiego autorytetu moralnego, którym dla młodzieży jest Jan Paweł II. Nasz Ojciec Święty bardzo cenił sport i podkreślał jego niezwykłą rolę w życiu jednostkowym, społecznym oraz narodowym. W zaprezentowanym programie młodzież wykorzystała także teksty literackie odnoszące się do sportowej rywalizacji oraz związanych z nią wartości.

Oprócz poważnych, ale i pięknych słów nie zabrakło też miejsca na radość, energię i żywiołowość. Nasi uczniowie pokazali jak bardzo radosny jest dla nich fakt otwarcia nowego, sportowego obiektu, w którym będą mieli możliwość rozwijania sportowych pasji. Wyrazem tego były pełne dynamiki, zaangażowania i radości pokazy. Zebrani mogli podziwiać rockandrollowy układ taneczny, „Roztańczoną piramidę naszych marzeń”, taniec z flagami, pokaz tańca breakdance oraz prezentację sekcji sportowych. Całość przeplatana była występami naszego szkolnego chóru i szkolnego zespołu muzycznego. Młodzi artyści wykonali porywające wersje utworów: „Pokonaj siebie”, „Wieża Babel”, „Biała Armia” i „We are the Champions”.

Na zakończenie części artystycznej przed publicznością pojawił się ponownie Pan Sylwester Targosz-Szalonek. Tym razem jednak nie sam, ale w duecie z uczennicą klasy II OSSP Weroniką Binaś. Razem wykonali oni utwór „Gira con me”. Porywający i piękny występ został nagrodzony długą owacją na stojąco. Zebrani byli pod wrażeniem zarówno znanego śpiewaka, jak też umiejętności wokalnych i scenicznego wdzięku Weroniki. Ten niezapomniany, muzyczny akcent był pięknym zamknięciem części artystycznej i całego otwarcia. Po oficjalnej części szkolnego święta zebrani goście udali się na uroczysty obiad.

 

 

Autor: Dariusz Okieńczuk

Foto: Bogdan Tarkowski