Aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 27.09.2017 roku


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do darowizny na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Powiatu Wysokomazowieckiego

Lp.
oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
oznaczenie nierucho-mości wg katastru nierucho-mości
powierzchnia nieruchomości
(ha)
położenie nierucho-mości
przeznaczenie nieruchomości
 
cena nierucho-mości przezna-czonej do darowizny
informacje o przeznaczeniu do sprzedaży
opis nieruchomości
1.
KW Nr LM1W/00045083/1
267/25
0,0938
Kruszewo-Brodowo, gm. Sokoły
Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego działkę nr 267/25. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły działka ta stanowi teren produkcyjno-usługowy.
3 565,00 zł
 
 
Zarządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 103/2017 z dnia 14 września 2017 r.
Nieruchomość przeznaczona do darowizny na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na cel publiczny w zakresie dróg publicznych.
Działka ta w ewidencji gruntów i budynków zaewidencjono
wana jest jako droga

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 września 2017 r. do dnia 18 października 2017 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto Starosta Wysokomazowiecki przekazuje wykaz Wojewodzie Podlaskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, pok. nr 49, tel. 86 477 02 00 wew. 60.

Starosta Wysokomazowiecki

Bogdan Zieliński