Aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

położenie nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości

 

cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

opis nieruchomości

1.

KW Nr LM1W/00045103/8

418/2

418/3

0,0417 ha

0,0236 ha

Pułazie-Świerże, gm. Szepietowo

Brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego działki nr 418/2 i 418/3. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szepietowo działki te oznaczono jako tereny mieszanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

9 749,00 zł

 

 

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 68/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej  nr geodezyjnymi 172, 173, 175/1 i 175/2.

Działki posiadają kształt nieregularny. W ewidencji gruntów i budynków zaewidencjono-
wane są jako użytki rolne –

PsIV i RIVa.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto Starosta Wysokomazowiecki przekazuje wykaz Wojewodzie Podlaskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, pok. nr 49, tel. 86 477 02 00 wew. 60.

Starosta Bogdan Zieliński