Aktualności

XII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


 

29 lutego 2016 roku odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji

 

Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji rady z działalności komisji za 2015 rok, informację o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych powiatu za 2015 rok, informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku, sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, informację o zawartych na 2016 rok pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku, roczne sprawozdanie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawianiu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto wyżej 3500 zł za 2015 rok, ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki za 2015 rok, sprawozdanie
z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Rada Powiatu Wysokomazowieckiego rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Nr 2104B i 2107B, o zmianie uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz samochodu osobowego, wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości powyżej 3 500 zł, wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3 500 złotych, stanowiącego własność lub będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, przyjęcia „Długoterminowego planu rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2016-2020 na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego”, zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016 - 2021, zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, wskazania przedstawicieli Powiatu Wysokomazowieckiego w stowarzyszeniu „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych gminie: Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Klukowo, Szepietowo, Czyżew, Ciechanowiec oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji.

 

Ponadto zostało przyjęte stanowisko Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Przewodnicząca rady powiatu Pani Dorota Łapiak oraz Pan Starosta Bogdan Zieliński w imieniu swoim i całej rady powiatu podziękowali Pani Teresie Tabędzkiej dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem za dotychczasową współpracę, gdyż z dniem 27 kwietnia br. przechodzi na emeryturę.

 

W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu przedstawił obecną – trudną sytuację w rolnictwie, zwracając szczególną uwagę na rynek mleka i trzody chlewnej. Poinformował, iż z uwagi na złą sytuację na rynku mleczarskim ministerstwo rolnictwa wystosowało wniosek do Brukseli o interwencję w tej sprawie. Następnie omówił zadania jakie resort rolnictwa przygotował i chce zrealizować w latach 2016 - 2019.