Aktualności

XIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


20 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego. Podczas sesji m.in. omówiono budżet powiatu na 2020 rok, podsumowano inwestycje na drogach powiatowych w roku 2019 oraz przyjęto plan prac rady i komisji stałych rady na kolejny rok.

 

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał oraz działalności zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o stanie inwestycji na drogach powiatowych oraz przygotowania do sezonu zimowego 2019/2020.

8. Sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

    a) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego,

    b) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

    c) przystąpienia do realizacji programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

    d) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

    e) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady na 2020 rok,

    f) zatwierdzenia planu pracy rady na 2020 rok,

    g) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

    h) uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok,

    i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2024,

    j) udzielenia dotacji na modernizację i remont zabytku - Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Wielkiej w 2020 roku,

    k) udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem,

    l) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad

 

Transmisja obrad Rady Powiatu Wysokomazowieckiego do obejrzenia na naszej stronie YouTube.